Faaliyetlerimiz


RHM’nin faaliyetleri öğretim, araştırma ve akademik etkinlikler düzenlenmesi olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.

Öğretim, RHM’nin temel faaliyet alanıdır. Rekabet hukuku ve regülasyon konularında lisans ve lisansüstü programlarda yeni dersler ve yoğunlaşma alanları açılması hedeflenmektedir. Ayrıca mesleki bilgi ve donanımı artırmak amacıyla, rekabet hukuku ve regülasyon alanında sertifika programları yürütülmesi, kamu sektörüne ve bilhassa yargı mensuplarına yönelik özel eğitim programları tasarlanması ve konferans, atölye çalışmaları ve seminer gibi çalışmaların yapılması RHM’nin faaliyet alanı içerisinde görülmektedir.

Araştırma faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmek, RHM’nin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu çerçevede rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında hukuk ve ekonomi (hukukun ekonomik analizi) yaklaşımını esas alan (disiplinler arası) ve/veya mukayeseli (teorik ve ampirik) araştırmalar ve yayınlar teşvik edilecektir. Ayrıca düzenlenen piyasalarda faaliyet gösteren teşebbüslerin ve düzenleyici otoritelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılması da öncelikli hedeflerden biridir.

Diğer akademik etkinlikler, rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında farkındalığı artırdığı gibi, RHM’ye akademik platform vasfını kazandıracaktır. Bu nedenle, konferans, seminer ve atölye çalışması gibi kamuya açık akademik etkinlikler düzenlenecektir.