Faaliyetlerimiz

RHM’nin faaliyetleri öğretim, araştırma ve akademik etkinlikler düzenlenmesi olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.

Öğretim, RHM’nin temel faaliyet alanıdır. Rekabet hukuku ve regülasyon konularında lisans ve lisansüstü programlarda yeni dersler ve yoğunlaşma alanları açılması hedeflenmektedir. Ayrıca mesleki bilgi ve donanımı artırmak amacıyla, rekabet hukuku ve regülasyon alanında sertifika programları yürütülmesi, kamu sektörüne ve bilhassa yargı mensuplarına yönelik özel eğitim programları tasarlanması ve konferans, atölye çalışmaları ve seminer gibi çalışmaların yapılması RHM’nin faaliyet alanı içerisinde görülmektedir.

Araştırma faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmek, RHM’nin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu çerçevede rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında hukuk ve ekonomi (hukukun ekonomik analizi) yaklaşımını esas alan (disiplinler arası) ve/veya mukayeseli (teorik ve ampirik) araştırmalar ve yayınlar teşvik edilecektir. Ayrıca düzenlenen piyasalarda faaliyet gösteren teşebbüslerin ve düzenleyici otoritelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılması da öncelikli hedeflerden biridir.

Diğer akademik etkinlikler, rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında farkındalığı artırdığı gibi, RHM’ye akademik platform vasfını kazandıracaktır. Bu nedenle, konferans, seminer ve atölye çalışması gibi kamuya açık akademik etkinlikler düzenlenecektir.

Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı Konferansı

Dikey anlaşmalar, rekabet hukukunun en dinamik konularından birini oluşturmaktadır. Yakın zamanda teknoloji ve lojistik alanındaki gelişmeler ile birlikte dağıtım sistemlerinde önemli değişiklikler olmuş ve bunlar kaçınılmaz olarak rekabet hukukunu etkilemiştir. Nitekim önce Avrupa Birliği Hukukunda, yakın zamanda da Türk Hukukunda bu konuda yasal değişiklikler yapılmıştır. Konferansın amacı, Rekabet Kurulu'nun kararlarını da dikkate alarak, bu değişiklikleri ve gelişmeleri nedenleri ve sonuçları ile tartışmaktır. Bu konferansın konusunun son on yıldaki gelişmelerle sınırlı tutulmasının sebebi ise; 2008 yılında yine İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dikey Anlaşmalar ve Rekabet Hukuku" konulu, Rekabet Kurulu'nun bu alandaki yaklaşımı ekseninde dikey anlaşmalarda yaşanan gelişmelerin tartışma konusu yapıldığı konferanstan bu yana gerçekleşen önemli gelişmeleri aktarmaktadır. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde salt bu alanı konu alan bir akademik etkinlik düzenlenmediğinden, bu konferans güncel gelişmelerin anlaşılması ve tartışılması bakımından 29 Mayıs 2018'de düzenlenen konferans önemli bir platform olmuştur.

Program detayları için tıklayınız.

Sertifikalı Rekabet Hukuku Meslek içi Eğitim Seminerleri

27 Kasım 2015- 17 Haziran 2016 tarihleri arasında Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşmiştir. Program aşağıdaki gibidir:

SERTİFİKALI REKABET HUKUKU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ.pdfHakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı


22 Haziran 2010 Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir:


Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin Konferansı


17 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir:

2009 Yoğunlaşmaların Kontrolunde Taahüt ve Şartlı izin.pdf


Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem Konferansı


14 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir:

2009 Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem.pdf


Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar Konferansı


26 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir: